تفاوت وکیل حقوقی و کیفری در چیست؟

درحال حاضر این سوال پیش می آید که بهترین نماینده قانونی کیفری، وکیل کیفری در هشتگرد چه کسی است؟ مستنداً به ماده ۳۴۸ ق.آ.د.ک ناظر به بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ ضابطه ذکر شده جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، جدا عضو، مجازات تعریزی سکو ۳ و بالاتر و جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه تمام و بیشتر می باشد حضور نماینده قانونی انتخابی یا این که تسخیری جنایتکار به جهت ضابطه بودن جلسه رسیدگی، اجباری است. اینها در حالی بود که متوجه شده بودم کاغذهایی در بندهای انفرادی می باشد تا از بازجو التماس ملاقات نمایند و به جهت بازجوی خویش بنویسند، آنقدر انفرادی وضعیت را مشقت بار مینماید که اشخاص دلشان میخواهد سخن بزنند حتی بر درمقابل خودشان. روز نخستین یک کولر کوچک دربین درب گذاشتند ولی روز دوم بازجویی زمانی فریادهای بازجو کل شد و در آخر من حاضر به تایپ کردن جملاتی که هدف بازجو بود نشدم بلند شدند و مهم خشونت کولر کوچکی که دربین در اتاق بازجویی بود را کشیدند و در را روی من بستند و من سپس از چند دقیقه احساس کردم حالم خیلی بد میشود و نمیتوانم همین خفگی هوا را تحمل کنم، نفسم در نمیآمد، هر چه در زدم کسی در را باز نمیکرد و حتی پاسخ نمیدادند، آنقدر در زدم تا یکی در را گشوده کرد و به من گفت «بتمرگ سر جات! افرافراز ضمن اشاره به بخشنامه زندانها مبنی بر ممنوعیت زور استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی، به همین نکته اشاره کرد که: پوشش چادر برای من اجبار بود و باید سر میکردم و لباسها اصلاً مناسب و متناسب حیاتی شخصیت افراد و حتی شأن انسانی نیستند. من همت داشتم خانمها و اشخاصی که آنجا میباشند را اصلی همین مورد آشنا کنم؛ میفهمیدم بعضیشان اصلاً مطلع از چنین رسمی نیستند، اما آن خانم گفت یکی از دیگر نیز آمده که رفتم دیدم آقای نصیری پور سرپرست شعبه آمدند؛ از همان لحظه که آمدند کلام بر سر این بود که «ما نیکی فعل نه ترک فعلی انجام دادهایم و این رفتارها نشان از خطا شماست». آیتم بعدی در مورد محدوده اعمال همین ماده همین میباشد که قانونگذار گفته است که هر عملی منافی عفت به جز زنا ، مشمول ارتباط نامشروع می باشد و به جهت ارتباط نامشروع مثال در آغوش گرفتن و بوسیدن را می زند . در اینجا عمده به بررسی وب سایت وکیل کیفری صنعتی.