تولید خالص ترین کود سولفات پتاسیم جهان در کرمانشاه!

از دیگر تاثیرات این ماده بر گیاهان می قدرت به ارتقا مقاوت گیاه به شوری و خشکی خاک اشاره کرد علاوه بر آن مقاومت نسبت به بیماری و آفات و خوابیدگی غلات از دیگر تاثیرات حساس این ماده می باشد. همین ماده علاوه بر ارتقاء کیفیت میوه ها سبب زود رسی و ارتقا جذب آهن فسفر و دیگر ریز مغذی ها می شود. در مزارع شالی زار برای ارتقا میزان مرغوب بودن برنج و شالی از کودهایی نظیر کودهای سبزی،دامی و شیمیایی استعمال می شود. به گزارش ارتباط ها عمومی بوستان دانش و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، مهندس محمد رضا شمشادی مدیرعامل شرکت پارک دانش و فناوری کرمانشاه اصلی اشاره به منش اندازی شرکت از سال 1395، گفت: :شرکت «توسکا تجارت آریان» در راستا ساخت کود شیمیایی سولفات پتاسیم فعالیت کرده و خالص ترین جور این کود را در کشور ایران و عالم ساخت می کند. این عنصر اکثر وقت ها در فعل و انفعالات گیاهی شرکت داشته و در ترکیبات سلولی شرکت نمی کند. به طور کلی عنصر پتاسیم در طبیعت میوه فاکتور مهمی در کارایی کیفی و پاره ای همین محصولات دارااست و اثر گذاری مستقیمی بر میزان مقاومت در برابر سرما، آفت و بیماری ها و تنش ها ناشی از شوری و بی آبی دارد. اثر گذاری کودها بر بر روی رشد و میوه دهی و گل دهی گیاهان بسیار بالا می باشد. میزان مصرف کود سولو پتاس برای هر درخت میوه 150 تا 750 گرم توصیه می شود . مقدار مصرف این کود بستگی به جور گیاه و خاک آیتم به کار گیری متعدد هست . اندازه کوچک ذرات موجب سریعتر جزء‌جزء‌کردن شدن کود و رسیدن آن به گیاه می­شود. خاك يك موجود زنده و بسيار پيچيده است كه بشر هنوز به بسياري از زواياي رفتاري آن دست نيافته است. در کشاورزی همین ماده سبب ساز بالارفتن مقاومت گیاه در برابر مشکلات محیطی زنده و غیر زنده مانند ناچیز آبی، آفت و بیماری ها می شود . استفاده از کودهای حاوی پتاسیم در روزگار قبل از کشت سبب زنده ماندن جوانه ها می شود. بهترین دوران به جهت افزودن پتاس به مزرعه شالی 2 تا 3 ماه قبل از کشت در زمانه شخم پاییزه است. زمانه جذب پتاسیم در گیاهان گوناگون متفاوت هست .اکثر گیاهان در فرآیند اول رویش خود پتاسیم جذب می‌نمایند بنابراین بهترین دوران مصرف این کود در سطح کاشت میباشد. شوری بر اکثری از شاخصهای رویش رویشی انگور مانند وزن تر و خشک ریشه و ساقه، نسبت ریشه به ساقه، سطح برگ، قطر ریشه و شاخه، تعداد گره، فاصلة میانگرهها، تعداد انشعابهای جانبی و همچنین ویژگیهای فیزیولوژیک نظیر سرعت فتوسنتز، محتوای کلروفیل، پتانسیل آب برگ، جذب مواد غذایی و کارایی تأثیر داراست (Walker, 1994; Fisarakis et al., سولفات پتاسیم پودری خدمات حمایتی 2001). در تیمار پتاسیم سولفات صفر، با افزایش شوری از صفر به 100 میلیمولار، ارتفاع بوته، تعداد برگ، مرحله برگ و رویش دوباره بهترتیب 31، 30، 20 و 12 % کمتر یافتند؛ درحالیکه حساس مصرف کود پتاسیم سولفات 5/1 درصد، مقدار کمتر این تیمارها حیاتی شوری بهترتیب برابر اهمیت 9، 25، 13 و 11 % بود (جدول 2) که این نتیجه های بیانکنندة اثر مثبت پتاسیم سولفات در این شاخصهای رشدی بهویژه طول بوتهها بود. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه سولفات پتاسیم اسم دیگر لطفا از سایت ما دیدن کنید.