ده نکته ای که امروز باید بدانید: سه شنبه 10 نوامبر 2020

لاک داون توسط واژه نامه کالینز به عنوان کلمه سال انتخاب شده است. کالینز این اسم را “اعمال محدودیت های شدید در سفر ، تعامل اجتماعی و دسترسی به فضاهای عمومی” تعریف می کند. کالینز 6000٪ افزایش در استفاده از کلمه ثبت کرده است: در سال 2019 ، 4000 مورد ثبت شده از قفل وجود دارد ، اما در سال 2020 ، این بیش از یک چهارم میلیون افزایش یافته است.