عسکریان مهرداد، حسینی سیدرضا، خیراندیش پرستو

اباذری سیوندی سمیه، رستگاری سعید، خیراندیش شهرام. اباذری سیوندی، س.، و رستگاری، س.، و خیراندیش، ش. مشیری، س.، خیراندیش، ا.، 1398. نقش تجارت در اثرگذاری شوک های نفتی بر رویش اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت. دیاری بیدگلی، م.، خیراندیش، ا.، 1397. راهبردهای حل معضل های فرهنگی اجتماعی نا‌آگاهی از منظر قرآن و حدیث. راهبردهای حل بحران های فرهنگی اجتماعی نا‌آگاهی از منظر قرآن و حدیث. مطالعات قرآن و حدیث. دهقانی، ی.، مرادی، ن.، چابرزی، ع.، خیراندیش، س.، 1399. مقایسه ناگویی خلقی در کودکان اصلی و سوای ایراد نقص توجه/ بیش فعالی. لطفی جلال آبادی، م.، و مهری، د.، و عسگری، ن.، و خیراندیش، م. عسکریان، م.، حسینی، س.، خیراندیش، پ.، 1382. تحلیل میزان پیدایش عفونت های بیمارستانی و انتخاب برهان میکروبی آنان در بیماران سوختگی بیمارستان قطب الدین شیراز. حدائق، ف.، خیراندیش، م.، رحیمی، ش.، توحیدی، م.، 1383. بررسی شیوع دیابت بارداری در زنان حامله در بندرعباس. صادقی نقدعلی علیا، ف.، خیراندیش، س.، پاسلاری، ع.، 1398. زیبایی شناسی شرواهای جنوب (با تکیه بر شرواهای فایز دشتستانی و محیا بستکی). دادو، ع.، و خیراندیش، ش.، و بوترابی، س. خیراندیش، ر.، و تاجیک، ج.، و قنبرپور، ر.، و عزیزی، ش.، و داوودیان، ز. خیراندیش، ر.، تاجیک، ج.، قنبرپور، ر.، عزیزی، ش.، داوودیان، ز.، 1397. وقوع پریتونیت, دکتر خیراندیش معالجه کبد چرب پریکاردیت و مننژیت ناشی از باکتری سالمونلا انتریکا در یک راس میش نژاد کرمانی. وقوع پریتونیت, پریکاردیت و مننژیت ناشی از باکتری سالمونلا انتریکا در یک راس میش نژاد کرمانی. عضو قدیمی حزب جمهوری اسلامی اساسی ابلاغ اینکه “فردا یا این که پسفردای هفتم تیر من به اتاق آقای کلاهی رفتم و کشوی میزش را شکستم”، گفت: یک فرم پرسشنامه را از کشوی میزش درآوردیم که اولین سؤالش این بود که “از چهکسی تقلید میکنید؟” و پاسخ ایشان این بود که “از کسی تقلید نمیکنم” و من بهیکباره به ذهنم خطور کرد که “چرا ما همین مورد قضیه را تطبیق نکردیم؟”، زیرا یکی از از معیارهای اهمیت ما در شناخت فرد نفوذی همین بود که کسی که تقلید نکند، اهل تقیّد نمی باشد و فردی که اهل تقید نباشد هر کاری از دستش برمیآید. این مدرس دانشمند بسیاری از بیماری های که علم کلاسیک طب از معالجه آن ناتوان است بوسیله روش های طب سنتی و بعضا ابداعی خاص خویش به راحتی معالجه می نماید و در این حوزه مضاعف حاذق هستند.