مقاومسازی ساختمان در برابر حوادث طبیعی و روشهای آن – کیلیدمگ

به تیتر نمونه مقدار خسارات کلی وارده بر یک ساختمان حساس تراز عملکرد ایمنی جانی در حد میانگین پیش بینی می شود به همین معنی که انتظار می رود دشواری و مقاومت باقی مانده در تمام طبقات وجود داشته، سیستم باربر ثقلی کار کند. پس از ارزیابی زخم پذیری یک ساختمان در برابر زمین‌لرزه و مشخص و معلوم شدن نقاط ضعف، می توان نسبت به ارائه طرح مقاوم سازی مبادرت نمود. مقاوم سازی از این نیروی اندک شروع می شود و تا زمین لرزه، گردباد و مقاوم سازی مخازن … الیاف FRP دارای داشتن وزن زیاد ناچیز، مقاومتی حدود ۲ تا ۱۰ برابر فولاد از خویش نشان م دهند به علاوه اینکه الیاف اف آر پی خطر زنگ زدگی ندارد و همین خصوصیت میتواند مقاوم سازی اصلی الیاف اف آر پی را به جایگزین مناسبی برای فولاد تبدیل کند. مقاوم سازی در فن مهندسی عمران به معنا بالا بردن مقاومت ساختمان در برابر نیرو هایی که ممکن می باشد به ساختمان وارد شود یا نیرو هایی که به ساختمان وارد می شود. یکی از نحوه های حفاظت از ساختمان در برابر عامل ها طبیعی مانند: زلزله، جزء‌جزء‌کردن لرزه ای می باشد. در شکل وقوع زلزله، بیشتر تغییر و تحول رخ ها در تکیه گاه صورت دیتا و بنا مانند جسمی صلب حساس تغییر رخ های کوچکی ارتعاش می کند. در نحوه مجزاسازی لرزه ای، سازه بر روی تکیه گاه هایی که امکان تغییر و تحول رخ جانبی متعددی دارا‌هستند قرار می گیرد. در این سطح جزییات اجرای طرح پیشنهادی مقاوم سازی تنظیم شده و آنگاه مقاوم سازی ساختمان انجام می گیرد. معیارهایی که در یک طرح مقاوم سازی مدنظر قرار می گیرد مبتنی بر اصول کلی طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه می باشد. یکی از نحوه های مقاوم سازی ساختمان های بتنی بیشتر نمودن دیوار برشی می باشد. ولی در این نوشته می خواهیم در ارتباط اهمیت مقاوم سازی ساختمان حرف کنیم. هنگامی که حرف از مقاوم سازی به در میان می آید، بسیاری از اشخاص گمان می کنند که این کار فقط به جهت تقویت بنا در برابر زمین‌لرزه انجام می شود. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب سایت مقاوم سازی مخازن بتنی.