نظر فوری: “جنگ طبقاتی” انتخابات ایالات متحده “زنگ خطری برای بوریس جانسون”

جمع بندی روزانه هفته پنج مقاله برتر از سراسر رسانه های انگلیس و بین المللی را با گزیده هایی از هر یک برجسته می کند.

1. آلیستر هیت در روزنامه دیلی تلگراف

با اخطار ایالات متحده

انتخابات جنگ طبقاتی آمریکا باید زنگ خطری برای بوریس جانسون باشد

“پس چه درسی برای بوریس جانسون است؟ اولین مورد این است که دریابیم سیاست های غرب اکنون در مورد کلاس و تحصیلات است. توری ها تنها در صورت حفظ یا افزایش رأی دهندگان طبقه کارگر می توانند دوباره پیروز شوند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>