هیدروکسید پتاسیم چیست؟

تاسیم هیدروکسید خالص می تواند از واکنش سدیم هیدروکسید دارای پتاسیم بدست آید. به جهت تولید هیدروکسید پتاسیم تا اواخر قرن نوزدهم از واکنش کربنات پتاسیم اساسی محلول هیدروکسید کلسیم بدست می آمد البته نیز حال از فرایند الکترولیز محلول کلرید پتاسیم بهره برداری می شود. همین کودها می توانند به تیتر منشاء پتاسیم (یکی از سه غذای کلیدی گیاه) برای محصولاتی که به یون های کلرید اهمیت هستند ، استعمال شوند. هدروکسید پتاسیم، جامدی بی بو، سفید و ناهموار هست که اکثر اوقات محلول درآب است و در ایجاد صابون، به تیتر الکترولیت در باتری های قلیایی و در قلیایی و در آبکاری الکتریکی، لیتوگرافی و رنگبرها به کارگیری می شود. و این خاصیت آنان را به یک ماده مطلوب برای تهیهی صابون، بویژه صابون واکنش پتاسیم هیدروکسید مهم کوپریک نیترات مایع تبدیل میکنند. پتاسیم هیدروکسید به رخ جایگزینناپذیری استفادههای فراوانی دارد. در فرایند شیرینسازی و تصفیهی گاز طبیعی از پتاس به جهت حذف اسیدهای آلی و ترکیبات گوگردی استعمال میشود.، دی اکسید کربن، گوگرد تری اکسید و نیتروژن تری اکسیدی که در جریان گاز وجود دارااست به کمک پتاس جذب و حذف میشوند. از هیدروژن و کلر ساخت شده در همین روند به ترتیب محصولات جانبی کاتدی و آندی محسوب میشوند. به طور معمول شیوه تشکیل همین ماده به این مدل می باشد که کاتیون های k به وسیله یون های OH احاطه می‌شوند و به سرعت به تشکیل بلور های همین ماده به پیش میرود. هیدروکسید پتاسیم نسبت به میزان بیشتری در آب حل می شود. پتاسیم هیدروکسید یک قلیایی یا شالوده حاذق می باشد و بخش اعظمی از موارد به کارگیری از آن، نتیجه این خواص است.این ماده به عنوان یک پایه، تنظیم کننده pH در تولید و پردازش صنعتی کار می کند. همچنین همین ماده برای قلیل کردن مقدار اسیدیته و تهیه و تنظیم نمودن pH محلول ها قابل استعمال هست.. نیز قابل به کار گیری است. مهم همین وجود ، به عامل قیمت ارزان تر سود سوز آور ، ساخت کنندگان از آن به مقدار بیشتری برای ساخت صابون و دیگر مواد شوینده به کارگیری می کنند.