۶. خواب شنا کردن بدون تلاش

شناي اصلی شتاب کم یا این که میانگین تقریباً 423 کالری میسوزاند و شنا اهمیت شتاب بیشتری تا 715 کالری سوزانده میشود. چنانچه این عمل را اهمیت ارتقا دفعات (تعداد دفعاتی که در هر هفته شنا میکنید) یا ارتفاع مدت (طول زمانی که هر جلسه صرف شنا میکنید) انجام دهید، ایرادی ندارد. این شرایط در بازه بارداری ارتقا مییابد، چون درحال حاضر ضربان قلب و مقدار تنفس هنگام استراحت افزایش یافته است که به سادگی به نبود نفس میانجامد. در صورتی که نیاز به استراحت داشتید، آرام بگیرید و به یاد بسپارید که هنگام شنا هم آب بدنی خود را مراقبت کنید. عکس: مشرقنیوزاگر کاملا به شنا اشراف دارید، در صورت مشاهده فردی که در درحال حاضر غرق شدن هست میتوانید با روشهای تحت به غریق یاری کنید؛ پرش در آب خطرناکترین کاری میباشد که به جهت امداد به غریق انجام میشود. همین مدل عینک ها در اشکال و میزان های گوناگون میباشند تا با هر سلیقه و ترازو صورت هر کسی وفق بدهد. بااینحال در صورت ابتلا به آسم و خطرات احتمالی آن اساسی پزشک مشورت كنيد و در صورت قابلیت به دنبال استخری باشید که از آبنمک بهجای کلر به کارگیری کند. درصورتیکه واقعاً اصلی وضعیت تهوع صبحگاهی روبهرویید، اما طی روز احساس بهتری دارید، سعی نمایید وقت شنای خویش را ظهر یا پس از انجام حلقه شنا بزرگ دادن کارهایتان بگذارید. بخش اول-در آب احساس راحتی کردن! در این دسته آبگیرهای غیر بهداشتی، هیچ دسته مقرراتی وجود نداشت و هر کس می توانست قبل از استحمام یا این که پس از آن وارد چال حوض شود و به آب بازی و شنا که به معنای واقعی هم شنا نبود بپردازد. وقتی توانستید همین عمل را انجام دهید، آغاز به افزایش تعداد دقایق شنا کردن کنید تا وقتی که به سی دقیقه مداوم از شنا برسید. یک فرد 100 کیلویی اهمیت انجام همین کار در بین 528 و 982 کالری در یک ساعت میسوزاند.

پست جدید پیشنهادی
آیا باید جوایز شخصیت ورزشی سال جداگانه برای مردان و زنان در نظر گرفته شود؟