تشخیص مهره مار لانه tagged posts

مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید

تشخیص مهره مار لریدکتر عزت الله نگهبان چشمه علی را در فلات مرکزی پس از جاده ابریشم در جدول مقایسه ای تمدن ایران و جهان باستان قرار می دهد و سپس در سال 1355 دکتر یوسف مجیدزاده دوره های مختلف فرهنگی پیش از تاریخ فلات مرکزی ایران را به چهار دوره تقسیم می کند. : فلات قدیم و فلات او فلات قدیم، فلات میانی و فلات جدید را تقسیم می کند و دوره های فرهنگی تپه سزار، ابریشم، چشمه علی، گورستان و بینوا را در یک ستون عمودی قرار می دهد...

Read More